HTML – základní pojmy

Nejrozšířenější službu na internetu nazýváme WWW (World Wide Web=celosvětová síť). Jedná se o síť vzájemně propojených stránek pomocí hypertextových odkazů.

l Sir Timothy John Berners-Lee.

WWW stránky mohou být uloženy na osobním počítači, nejčastěji jsou ale uloženy na WWW serverech a my si je můžeme prohlédnout pomocí internetového prohlížeče.

WWW stránka (webová stránka) je dokument, který může obsahovat:

 • text
 • obrázky
 • hudbu
 • video

WWW stránka se vytváří pomocí značkovacího jazyka HTML(Hypertext Markup Language), který v roce 1990 vymyslel Sir Timothy John Berners-Lee. V současné době je aktuální verze jazyka HTML verze HTML 5.

Jazyk HTML je tvořen značkami (tagy), které mohou být párové a nepárové. U párového tagu máme vždy počáteční tag (například <HTML>) a koncový tag (například </HTML>.

CSS – kaskádové styly

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk, který popisuje styly HTML dokument. Definuje, jak má HTML dokument vypadat. CSS může být definován v novém dokumentu anebo je součástí HTML dokumentu.

 • externí styl – definován v novém dokumentu
 • interní styl – definován ve stejném dokumentu jako HTML
 • řádkový styl – je styl pro jeden element HTML

Příklad zápisu CSS stylu

p {
    color: red;
    text-align: center;
}

Jako selektor lze využít všechny HTML tagy, dále ID, CLASS a další.

Řádkový styl

Je definován pomocí atributu <style> a následuje hned za prvkem HTML. Má nejvyšší prioritu, před externím stylem a interním stylem.

Příklad:

<h1 style=“color:blue; „>AHOJ</h1>

Interní style

Je definován pomocí <style> uvnitř hlavičky HTML dokumentu, která je součástí běžného HTML dokumentu.

Příklad:

<head>
<style>
body {
    background-color: red;
}

h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
}
</style>

</head>

Externí styl

Je definován ve zvláštním dokumentu, který má nejčastěji koncovku .CSS. Vzhled celého HTML dokumentu tak můžeme změnit úpravou jediného souboru.

Každá stránka musí obsahovat odkaz na externí styl a to v prvku <LINK>.

Příklad:

<head>
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“mujstyl.css“>
</head>

Externí CSS dokument je běžný .txt dokument, který můžeme zapsat v libovolném textovém editoru.

Příklad:

body   {background-color:lightblue;}
h1        {color:navy;

margin-left:20px;} Každé pravidlo CSS stylu se zapisuje do složených závorek, pravidla se oddělují středníkem, vlastnost od hodnoty se odděluje dvojtečkou.

Tvorba pozadí – backgrounds

Pozadí jakéhokoliv selektoru (h1, p, body,…) lze provádět pomocí několika vlastností:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

Rámeček – border

Rámeček kolem selektoru je definován několik vlastnostmi:

 • border-style
 • border-width
 • border-color
 • border-radius

Styl rámečku může například nabývat hodnot:

 • dotted
 • dashed
 • solid
 • double
 • groove

Okraje – padding, margin

Okraje rozeznáváme jako okraje vnitřní – padding a okraje vnější – margin. Nejčastější jednotkou, která udává velikost okraje je pixel (px). Pokud se při definici okraje uvede pouze padding (margin), rozumí se stejný okraj ze všech stran elementu.

Příklad – stejné vnitřní okraje ze všech stran, vel. 15px

p {padding:15px;}

Příklad – různé vnitřní okraje

p {margin:top:15px;

margin-right: 20px;

margin-bottom: 15px;

margin-left:10px;}

Zjednodušený zápis

p { margin:15px 20px 15px 10px}

Nastavení výšky a šířky

Pro nastavení výšky a šířky používáme vlastnosti:

 • width
 • height

Příklad

p {width 200px;

height: 800px;}

CSS BOX model

Jde o to, že je výhodné uzavírat určitý obsah do oblasti – BOXU a pak tomuto boxu nastavit:

 • šířku
 • rámeček
 • vnitřní okraj

div {

    width: 300px;

    border: 25px solid green;

    padding: 25px;

    margin: 25px;}