Na obsahu stránky se pracuje, sledujete beta verzi.


Informatikou na základní škole a nižším stupni gymnázia se zabývá závazný dokument z MŠMT – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP pro ZS).

V dokumentu který je platný od 1.9.2021 je vymezena vzdělávací oblast INFORMATIKA a s tím i vzdělávací obsah pro první stupeň.

Žáci na prvním stupni základní školy přicházejí na první stupeň s různou úrovní digitálních kompetencí. Úroveň takových kompetencí závisí především na rodinném prostředí.

Žáci již vyrostli do prostředí, kde se většinou běžně komunikuje pomocí mobilního telefonu a nějakého mobilního zařízení(tablet, notebook). Domácnost je již většinou připojena do sítě internet, rodiče již prošli na základní a střední škole výukou ICT, mají minimálně základní digitální gramotnost. Nelze však předpokládat, že se rodiče systematicky věnovali například bezpečnosti práce, základům informatiky, informatickému myšlení a podobně. Toto je úkolem školy. Pro děti představuje mobilní telefon, tablet, počítač téměř vždy prostředek zábavy a komunikace s vrstevníky, hraní počítačových her je běžnou součástí jejich životů.

Na základní škole je podle nového RVP pro ZS výuka povinná v rozsahu dvou hodin (dříve 1 hodina). Je vhodné, pokud se dá v prostředí školy realizovat další hodina informatiky z disponibilních hodin. V takovém případě je například možný model:

 • 1 hodina ve 4. ročníku
 • 2 hodiny v 5. ročníku

Posunutí systematické výuky informatiky do vyšších ročníků prvního stupně se jeví jako rozumné řešení, žáci budou muset mimo jiné zvládnout psaní na počítačové klávesnici a ovládat dotyková zařízení.

Jaké tématické celky bychom měli se žáky na 1. stupni základní školy probrat?

Před samotným vyučovacím procesem je třeba seznámit žáky s řádem učebny informatiky a s bezpečností práce v počítačové učebně.

Digitální technologie – 4. ročník

Očekávané výstupy

 • pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
  • vysvětlí pojem „počítač“ a k čemu slouží
  • umí popsat základní části počítače – monitor, myš, klávesnice, systémová jednotka
  • druhy počítačů – stolní PC, notebook, tablet, chytrý telefon, server, …

Počítač je programovatelný stroj na zpracování informací. Informací rozumíme sdělení nějaké skutečnosti. „Venku prší“ je informace a tu můžeme zpracovat v počítači například formou:

 1. tabulky
 2. grafu
 3. můžeme napsat email, poslat SMS, poslat zprávu do chatu
 4. můžeme vyfotografovat deštivý den
 • žák se umí přihlásit do počítačové sítě svým uživatelským jménem a heslem, umí se odhlásit
  • pamatuje si a chrání své heslo
  • zná základní zásady tvorby hesla (kombinace písmen a čísel, minimálně 8 znaků, speciální znaky)
 • žák se vždy přihlašuje
 • počítač je součástí počítačové sítě (Internet)
  • schéma počítačové sítě ve škole – server, počítače, switch, router, kabely, WIFI, …
  • WWW stránky školy jako zdroj základních informací pro žáka.
  • práce v internetovém prohlížeči
   • základní internetové prohlížeče
   • umí zapsat URL adresu WWW stránky
   • má zažité přihlášení do informačního systému školy, stejně tak do LMS systému školy – MS Office 365,
 • uvede různé příklady využití digitálních technologií v zaměstnání rodičů
  • PC se využívají ve všech oblastech lidské činnosti, umožňují ulehčit práci člověku
 • dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením
  • PC je elektrické zařízení!
 • vstupní zařízení počítače
  • jak se můžeme do počítače přihlásit – klávesnice, otisk prstu, scan obličeje, ..
  • práce s počítačovou klávesnicí (dotykovým zařízením) – žák umí využívat počítačovou klávesnici
 • zvládá zápis znaků s diakritikou, čísel a velkých písmen
 • zná základní prostředí operačního systému
  • hlavní panel, ikona, zástupce, tlačítko start
 • najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
  • správce souborů (Průzkumník, Total Commander, …)
  • textový editor – Poznámkový editor, Word,…
  • obrázkový editor – Malování
  • internetový prohlížeč – Google Chrome, Firefox, Edge, …
   • zapíše adresu www stránky
  • výukové aplikace
  • pracuje s daty různého typu – obrázek, text, zvuk, video, …
 • uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
  • příkladem aplikace může být Poznámkový blok
  • jména a přípony souborů, názvy adresářů (složek)
 • umí pojmenovat a přejmenovat složku a soubor
 • používá krok zpět, zoom
 • řeší úkol použitím schránky
 • edituje digitální text, vytvoří obrázek
  • práce v jednoduchém textovém editoru (Poznámkový blok, …)
  • program Malování
 • přehraje zvuk či video
  • zvuk jako soubor na počítači
  • video jako soubor na počítači
  • video a zvuk jako soubor na webové stránce – YouTube, …
 • propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s takovým propojením souvisejí
  • základy bezpečnosti na počítači
 • při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští online aplikace
  • přihlášení do cloudových systémů – Office 365, Google Suite, …
  • práce s emailem – žák má zřízený školní emailový účet
 • rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc dospělého
  • počítač je pomalý, resetuje se, „zatuhává“, počítač nejde spustit, uživatel nevidí obraz, …

Data, informace a modelování – 4. ročník

Očekávané výstupy

 • zná pojem data a informace
 • proč potřebujeme informace zaznamenat?
  • pro pozdější použití
  • zaznamenanou informaci lze předat (sdílet)
  • jak můžeme informace někomu předávat – ústně, telefonicky, písemně, elektronicky – e-mail, chat, www, …
  • jak zaznamenat informaci, aby nebyla závislá na jazyku?
   • matematický zápis, zápis notový, síla signálu ikonou na telefonu, všechny piktogramy, …
 • šifrování informací
  • důvodem šifrování je nemožnost přečtení informace cizí osobou
 • sdělí informaci obrázkem
  • předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
 • zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
  • kódování informace obrázkem
  • kódování informace textem
  • kódování informace číslem
  • kódování a šifrování textu
  • kódování rastrového obrázku (?)
  • kódování vektorového obrázku (?)
 • zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky
 • obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček

ví, co jsou data
eviduje data
kontroluje data
filtruje, třídí a řadí data
porovnává a prezentuje data

Algoritmizace a programování – 5. ročník

Očekávané výstupy

 • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání postavy
 • v programu najde a opraví chyby
 • rozpozná opakující se vzory,
 • používá opakování, stanoví, co se
 • bude opakovat a kolikrát
 • vytvoří a použije nový blok
 • upraví program pro obdobný
 • problém

Informační systémy – 5. ročník

Očekávané výstupy

 • pracuje s texty, obrázky a tabulkami
 • v učebních materiálech doplní posloupnost prvků
 • umístí data správně do tabulky
 • doplní prvky v tabulce
 • v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný