Každé vytvořené dílo je v civilizovaných zemích chráněno autorským zákonem, které chrání autora před zneužitím díla a jeho neoprávněným užitím.

Jistě by se Vám nelíbilo, pokud by se kdokoliv vydával za autora Vaší hudby, fotografie, prezentace, literárního díla, programu, překladu a podobně. Tím více by se Vám toto nelíbilo, pokud by na Vašem díle vydělával nějaké peníze. Proto je třeba všechna autorská díla chránit.

Autorský zákon v České republice nabyl účinnost 1.12.2000 a cílem Autorského zákona je chránit autora a určit, koho se tento zákon týká.

Autorem je fyzická osoba (i kolektiv autorů), která dílo vytvořila.

Autor vytváří dílo. Dílem se rozumí jakkoliv vnímatelné dílo, které výsledkem je jedinečné činnosti autora.

Může to být například:

 • fotografie
 • píseň
 • překlad
 • prezentace
 • článek na sociální síti
 • obrázek

Vznik autorských práv

Autorská práva v České republice vznikají automaticky se vznikem díla, tzn. autor nemusí nic dělat a právo samovolně vzniká při vzniku díla.

Není například třeba uvádět „Autorská práva jsou vyhrazena“.

Zánik autorských práv

Z hlediska českého autorského zákona je jediným způsobem zániku autorských práv jejich vypršení. Práv se nelze vzdát. 

Vypršením práv se dílo stává dílem volným.

Majetková práva trvají během autorova života a 70 let po jeho úmrtí.

Autorská práva

Jedná se o práva dvojího druhu – práva osobnostní (morální) a majetková.

Práva osobnostní lze tedy chápat jako nároky morálního charakteru – nelze na nikoho převádět ani je dědit.

Práva majetková, ta jsou také nepřevoditelná a jsou předmětem dědictví.

Za nejzákladnější majetkové právo autora lze považovat právo dílo užít a udělit oprávnění někomu jinému k užití díla. Dále pak právo na odměnu.

Licence

Pokud autor poskytuje někomu jinému právo dílo užít, pak tak činí pomocí licence.

Písemná smlouva není vyžadována, ale je v mnoha případech rozhodně vhodnější.

Způsob užití díla na základě licence lze omezit:

 • místně
 • časově
 • množstevně

Co mohu s cizím dílem provádět?

 • Citace – vždy je nutné uvést autora, název díla, pramen a musí být zřetelně odlišena od díla.
 • Užít pro vlastní potřebu.
 • Pořídit si kopii pro vlastní potřebu.
 • Použít dílo  v souladu s licencí.

Stahování z internetu

Stahovat z internetu a zálohovat data pro vlastní potřebu můžete.

 Nešířit– to znamená nekopíroval výpalky a nevystavoval na sdílecí weby data k volnému stažení.

Nelegální software stahovat nedoporučeno – není to stejné jako si stáhnout CD nebo film. 

Freeware a shareware stahovat můžete, je zcela legální.

Jak se mohu bránit, když někdo zveřejní mé dílo bez mého souhlasu ?

 • požádat o odstranění
 • požádat o omluvu
 • požádat o peněžitou kompenzaci
 • řešit spor soudní cestou

Licence Creative Commons

Je lzvláštním druhem licence, která umožňují bezplatnou distribuci jinak chráněného „díla“.

Licence CC se používá, když chce autor dát jiným lidem právo sdílet, používat a stavět na díle, které vytvořili.


Video Základy autorského práva (pro pedagogy a studenty)